Download Athens: Photo Archive Documents by Secretariat General of Communication PDF

By Secretariat General of Communication

Show description

Read or Download Athens: Photo Archive Documents PDF

Similar nonfiction_5 books

The Social Origins of Christian Architecture, Vol. I: Building God's House in the Roman World: Architectural Adaptation Among Pagans, Jews, and Christians

[White's] sensible mix of archaeological is still, textual facts, non secular philosophies, and Roman social historical past. .. An enthusiastic, well-written presentation measured with erudition and sound study. --Classical international.

Nazi-Deutsch Nazi German: An English Lexicon of the Language of the Third Reich

Created and used as an software of coercion and indoctrination, the Nazi language, Nazi-Deutsch, unearths how the Nazis governed Germany and German-occupied Europe, fought global struggle II, and dedicated mass homicide and genocide, utilising language to encode and euphemize those activities. Written by way of students focusing on socio-linguistic and ancient problems with the Nazi interval, this e-book presents a special, huge, meticulously researched dictionary of the language of the 3rd Reich.

Extra resources for Athens: Photo Archive Documents

Sample text

1950. At Lyssikratous Square High up in Plaka, at Lyssikratous Square, the wandering flower-seller with his donkey is selling his goods, marigolds and dahlias, flowering around the end of October. It is autumn. A man holding the newspaper “Kathimerini” and his daughter next to him, are carefully picking marigolds. Decade of the 50’s. 52 A T H E N S P L A K A ∏ Ï·Ù›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∏ ÌfiÓË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚ·‚˯Ù› ÛÙËÓ Î¿Ùˆ ¶Ï¿Î· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘.

In the background the columns of the Roman colonnade and palm trees in the church’s garden, in the front two little girls admiring the colourful toys on display, dolls, small beds, cooking pots, guitars and small cars. The girls wearing their best clothes, their beautiful hair and their exquisite ribbons suggest that the photo was taken towards the end of November, either on the eve or on the day of St. Catherine’s celebration. Another photo taken by D. Charissiadis. Decade of the 50’s. A T H E N S 53 ∏ ¶ § ∞ ∫ ∞ ™Ù· fiÚÈ· Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ÕÔ„Ë Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ï„‡‰Ú·˜.

16- 09-65 ªÈ· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ π. ¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ (1893) ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ˘ ΔÛ›ÏÏÂÚ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ì ·ÚÌfi ‰È·ÛÙÔÏ‹˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÚ›Ô˘ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏˆÊ. μ·Û. ™ÔÊ›·˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘. ∏ ÌÔÚÊÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÂÎÏÂÎÙÈÛÙÈÎÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÁˆÓ›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÌfiÏȘ Ë ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÈÙ‹ ÁˆÓȷ΋ ·fiÏËÍË, Ô˘ ÂÛÙ¤ÊÂÙÔ Ì ÂÍ·ÁˆÓÈ΋ ÊÔÏȉˆÙ‹ ΈÓÈ΋ ÛÙ¤ÁË.

Download PDF sample

Rated 4.91 of 5 – based on 31 votes